Information om nyemission

By 13 december, 2012Pressmeddelanden-old

Efter gårdagens stämmobeslut om nyemission i Net Gaming Europe AB (publ) vill styrelsen i korthet redogöra för väsentlig information gällande nyemissionen:

Teckningstid i emissionen: 19 december 2012 – 4 januari 2013
Handel med teckningsrätter: 19 december 2012 – 28 december 2012
Handel med BTA: 19 december 2012 – till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Beräknas ske i slutet av januari 2013.

Företrädesemissionen (där även allmänheten ges möjlighet att teckna) sker genom nyemission av högst 38 350 000 aktier till en teckningskurs om 0,26 SEK. Det totala emissionsbeloppet uppgår till hösgt 9 971 000 SEK.

De som på avstämningsdagen den 18 december 2012 är registrerade som aktieägare i Net Gaming Europe AB (publ) äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Information, fullständiga villkor för emissionen samt anmälningssedel kommer att offentliggöras senast den 19 december 2012.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com