Kommuniké från extra stämman 2012-12-11

By 12 december, 2012Pressmeddelanden-old

Vid den extra bolagsstämman i Net Gaming Europe AB (publ) fattades följande beslut:

Nedsättning av aktiekapitalet

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet med 1 342 250 SEK till 4 895 500 SEK. Minskningen sker utan indragning av aktier, varför aktiens kvotvärde minskas från 0,33 SEK till 0,26 SEK.

Beslut om ändring av Bolagsordningen

Stämman beslutade att lägsta gränsen för antal aktier ökas till 14 381 250. Stämman beslutade att högsta gränsen för antal aktier ökas till 57 525 000. Stämman beslutade att lägsta gränsen för aktiekapitalet minskas till 3 739 125 kr. Stämman beslutade att högsta gränsen för aktiekapitalet minskas till 14 956 500 kr.

Beslut om nyemission med företrädesrätt till nuvarande aktieägare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av högst 38 350 000 aktier med en teckningskurs om 0,26 SEK. Nyemissionen kan som mest tillföra Bolaget 9 971 000 SEK i kapital.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Sista dag för handel inklusive emissionsrätt är den 13 december 2012.

Stockholm 2012-12-11

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.acroud.com