Kommuniké från årsstämman 2012-04-18

Vid årsstämman i Stingbet Holding AB (publ) fattades följande beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att dispositioner beträffande bolagets resultat skall ske enligt den fastställda balansräkningen.

Årsstämman beslutade därmed i enlighet med styrelsens förslag att ej lämna någon utdelning för 2011.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Omvaldes gjorde styrelseledamöterna Henrik Kvick, Stefan Mahlstein och Ted Nelson. Till styrelsens ordförande nyvaldes på det konstituerande styrelsemötet Henrik Kvick.

Som revisor valdes auktoriserad revisor Per-Åke Bois på Nexia Revision och auktoriserad revisor Per Artvin valdes som revisorssuppleant i ett år. Årsstämman beslutade om att arvode till styrelsen skall utgå med 160 000 kronor fördelat på styrelseordförande som erhåller 80 000 kr och övriga ledamöter erhåller 40 000 kr var samt att arvode till revisorerna skall utgå efter godkänd löpande räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen – namnändring
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att byta namn på Stingbet Holding AB till Net Gaming AB med ett bemyndigande till styrelsen att göra justeringar i namnändringen vid avslagen ansökan. Syftet är att förtydliga bolagets verksamhet.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jakob Kegel, VD
0708-15 38 35

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com