Beslutsförslag inför årsstämma

BESLUTSFÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMA I STINGBET HOLDING AB (PUBL) ONSDAGEN DEN 18 APRIL 2012 KL. 17.00 PÅ DROTTNINGGATAN 71C, STOCKHOLM

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Aktieägare representerande ca 61 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med 160 000 kr att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 80 000 kr och övriga ledamöter 40 000 kr vardera samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd löpande räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 12)

Förslag att styrelsen skall bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Dock kan en fjärde ordinarie ledamot väljas på stämman.

Val av styrelse och revisor (punkt 13)

Aktieägare representerande ca 61 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Henrik Kvick, Stefan Mahlstein och Ted Nelson omväljs som styrelseledamöter med Henrik Kvick som ordförande. Styrelsen föreslår stämman att utse auktoriserad revisor Per-Åke Bois på Nexia Revision som revisor och auktoriserad revisor Per Artvin som revisorssuppleant i tre år.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 14)
Styrelsen föreslår att punkten utgår.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jakob Kegel, VD
0708-15 38 35

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com