Kommuniké från extra bolagsstämman 2012-01-16

By 17 januari, 2012Pressmeddelanden-old

Vid den extra bolagsstämman i Stingbet Holding AB (publ) fattades följande beslut:

Aktiekapital
Stämman beslutade att sätta ned aktiekapitalet med 1 099 269,429988 SEK och uppgår efter nedsättningen till 4 129 884,66 SEK.

Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för Henrik Kvick via bolag. Betalning skall ske med likvider
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att genomföra en riktad nyemission genom kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för Henrik Kvick. Stämman beslutade om ökning av bolagets aktiekapital med 2.197.865,34 SEK genom nyemission av sammanlagt högst 6.660.198 antal aktier till förmån för Henrik Kvick. Efter nyemissionen har bolaget totalt 19.175.000 aktier.

Beslut om antal styrelseledamöter
Stämman beslutade att antal styrelseledamöter skall uppgå till sex samt inga suppleanter.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade i enlighet med förslaget att välja Henrik Kvick till ny styrelseledamot.

Samtliga beslut fattades enhälligt

Stockholm 2011-01-16

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jakob Kegel, VD
0708-15 38 35

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com