Beslutsförslag inför extra bolagsstämman 2012-01-16

By 2 januari, 2012Pressmeddelanden-old

Punkt 7.
Beslut om nedsättning av aktiekapital:
Aktiekapitalet sätts ned med 1 099 269,429988 SEK och skall uppgå till 4 129 884,66 SEK.

Punkt 8.
Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till förmån för Henrik Kvick via bolag. Betalning skall ske med likvider.

Punkt 9.
Beslut om antal styrelseledamöter
Styrelsen föreslår stämman att besluta att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. För att bereda representant för den nya huvudägaren plats i styrelsen behöver antalet ledamöter utökas med en.

Punkt 10.
Val av ny styrelseledamot.
Aktieägare representerande ca 56 procent av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att Henrik Kvick väljs in i styrelsen för Stingbet Holding AB (publ).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jakob Kegel, VD
0708-15 38 35

Stingbet Holding AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stingbetholding.com